Výzvy na podporu rozvoje sociálních služeb v roce 2021

Příležitost mají i pečovatelské služby. V rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem šest výzev k předkládání žádostí o dotaci. Pro rok 2021 je připravena podpora ve výši 1,1615 miliardy korun. O finanční prostředky mohou žádat kraje, obce, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, ústavy, sociální družstva, spolky i obchodní společnosti.

17. února byla vyhlášena Výzva č. 6 týkající se podpory mobility s alokací ve výši 48,8 milionu korun. Cílem výzvy je podpořit odstranění bariér znemožňujících pohyb osobám se sníženou schopností pohybu. Příjem žádostí o dotaci začne 4. březnem 2021. Plné znění výzev i s podrobnostmi budou postupně zveřejňovány na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výzva č. 7 bude zaměřena na zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb. Pro tuto výzvu jsou určeny finanční prostředky ve výši 625 mil. Kč. Podpora je určena pro pobytová zařízení typu domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a pro zařízení poskytující odlehčovací služby v pobytové formě.

Cílem výzvy č. 8 je podpora pořízení asistivních a asistenčních technologií. Asistivní technologie zahrnují speciálně upravené počítače, kompenzační pomůcky, orientační a navigační systémy, které pomáhají zlepšit fyzické nebo duševní funkce osobám, které mají tyto funkce z různých důvodů sníženy. Asistenční technologie zase pomáhají k přístupu na webové stránky tělesně postiženým lidem. Existuje mnoho typů podpůrných aplikací, příkladem může být hlasová reprodukce zobrazovaných stránek pro nevidomé. Tato výzva má alokaci stanovenou na 20 mil. Kč.

Výzva č. 9 je zaměřena na výstavbu a rekonstrukci budov pro naplnění standardů kvality nebo materiálně technického standardu. Pro poskytovatele sociálních služeb jsou připraveny finanční prostředky ve výši 425 mil. Kč. Podpora je tak jako u výzvy č. 7 určena pro pobytová zařízení typu domov pro seniory, domov se zvláštním režimem,
chráněné bydlení, týdenní stacionář a pro zařízení poskytující odlehčovací služby v pobytové formě.

Do výzvy č. 10 mohou být podávány žádosti, které jsou cíleny na rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb. Pro tuto výzvu je alokace stanovena na 30 mil. Kč.

V rámci výzvy č. 11 bude podporováno pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb. V rámci této výzvy mohou být pořizovány osobní automobily pro pečovatelské služby, ale také i automobily s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu. V této výzvě jsou alokovány finanční prostředky ve výši 13 mil. Kč.