Aktuální informace k testování zaměstnanců pečovatelské služby

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové Mimořádné opatření k testování zaměstnanců mj. pečovatelských služeb, které reaguje na rozšíření mnohonásobně nakažlivějších variant SARS-CoV-2, tzv. britské a jihoafrické mutace. Obě vykazují o 40 – 70 % vyšší nakažlivost a resistentnost. Nové Mimořádné opatření nahrazuje opatření MZ z listopadu 2020.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo aktuální Doporučený postup – Metodické stanovisko shrnující postup sociálních služeb k usnesení vlády o antigenním testovaní obyvatel.

Mimořádné opatření MZ nařizuje…

…poskytovatelům pečovatelské služby se s účinností ode dne 9. března 2021 nařizuje s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních  služeb, s nímž má uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb, se kterým uzavře za účelem provedení antigenních testů smlouvu o poskytování zdravotních služeb, u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků…

Vyšetření se neprovádí například:

…osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.Také osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen Str. 2z 6„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19…

Dále je v opatření stanoveno, co dělat v případě, že výsledek preventivního vyšetření je pozitivní nebo negativní. Všem poskytovatelům (případně vybranému poskytovateli zdravotní péče, který testy provádí) nařizuje hlásit elektronicky informaci o každém výsledku  POC  antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u zaměstnance do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Nově stanovuje možnost testovat své zaměstnance prostřednictvím antigenních testů, tzv. samotestovacích sad, které lze použít laikem. Náklady na jejich pořízení však nebudou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ani z dotací MPSV.

Z Doporučeného postupu MPSV vyplývá, že…

povinnost testovat zaměstnance může poskytovatel pečovatelské služby (…) naplnit tak, že zajistí pro zaměstnance testování u poskytovatele pobytové sociální služby, která může toto testování provést v souladu s mimořádným opatřením, pakliže k tomu má volnou nebo vytvořenou kapacitu, a zároveň povinnost testovat zaměstnance plynoucí z těchto opatření je naplněna tím, že zaměstnanec doloží potvrzení o negativním antigenním testu zveřejného testovacího místa, které termínem odpovídá povinnému testování jednou za pět dní…

…Sociální služby, které se nestaly antigenními odběrovými místy, jako jsou pečovatelské služby (…), se týká možnost do vyčerpání zásob antigenních testů dodaných smluvním distributorem zdravotních pojišťoven společností Avenier, a.s., vykázat provedené testy prostřednictvím výkonu č. 99947 -(VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty. Po vyčerpání zásob je třeba zajistit testování zaměstnanců prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR…

Celé znění aktuálního Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví najdete tady.

Aktuální Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí je zde.