Můžete si péči doma finančně dovolit?

… aneb kde získat finanční podporu?

Po splnění určitých podmínek můžete získat finanční příspěvky, které jsou na pokrytí péče určeny. 

Příspěvek na péči 

Slouží k úhradě (části) nákladů spojených s poskytováním péče a je vyplácen u dospělých osob ve 4 stupních:

  • I. stupeň – 880 Kč
  • II. stupeň – 4 400 Kč
  • III. stupeň – 12 800 Kč
  • IV. stupeň – 19 200 Kč. 

Výše se stanoví podle posouzení zdravotního stavu a soběstačnosti osoby. U dětí do 18 let jsou částky ještě o něco vyšší. Příspěvek je vyplácen každý měsíc, a to i zpětně ode dne podání žádosti. Je proto potřeba o něj požádat co nejdříve poté, kdy vznikne potřeba péče. Příspěvek slouží k úhradě péče zajišťované jak profesionálními poskytovateli služeb, tak blízkými osobami.

Více informací: uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-peci

Kontaktní místo je místně příslušná krajská pobočka úřadu práce.


Příspěvek na zvláštní pomůcku 

Příspěvek se poskytuje osobám s těžkým pohybovým, sluchovým či zrakovým postižením a také seniorům s těmito handicapy. Podmínkou přidělení příspěvku je, že pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání nebo ke styku s okolím. Příspěvek lze využít na bezbariérové úpravy bytu, na pořízení pomůcek usnadňujících sebeobsluhu nebo pracovní uplatnění, např. na bezbariérové úpravy koupelny, na pořízení a úpravu automobilu, vodicího psa, speciálního ovládání počítače, speciální rampy, schodišťové plošiny apod. Seznam pomůcek je definován vyhláškou. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, v případě příspěvku na pořízení plošiny 400 000 Kč. Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob (posuzuje se i příjem osob žijících ve společné domácnosti). Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Součet všech vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku pak nesmí v období 60 měsíců (5 let) přesáhnout 800 000 Kč (850 000 Kč v případě pořízení plošiny). Podrobnější informace získáte také od pracovníků pečovatelské služby.

Více informací: uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-zvlastni-pomucku

Kontaktní místo je místně příslušná krajská pobočka úřadu práce.


Příspěvek na pořízení motorového vozidla

Příspěvek na zvláštní pomůcku může být využit také na pořízení motorového vozidla. Přiděluje se osobám, které mají těžké pohybové postižení anebo hlubokou mentální retardaci. Musí se jednat o tzv. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který ale nevylučuje využívání motorového vozidla. (Přesné podmínky a okruh zdravotních omezení vymezuje zákon.) Podmínkou přidělení příspěvku je dále, že se příjemce opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopen motorové vozidlo řídit nebo jím být převážen. Maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč. V této výši může být příspěvek poskytnut, pokud je příjem posuzovaných osob (žadatel a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti) nižší než 8násobek životního minima. Se zvyšujícím se příjmem se výše příspěvku snižuje. Nejnižší přidělovaná výše dávky je 100 000 Kč. Opakovaně lze o příspěvek na pořízení motorového vozidla požádat po uplynutí 68 měsíců (7 let).

Více informací: uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-zvlastni-pomucku


Příspěvek na úpravu motorového vozidla

Vozidlo, kterým se bude přepravovat osoba s těžkým pohybovým postižením, je možné upravit tak, aby se jí do něj snáze nastupovalo nebo aby se lépe ovládalo. Je možné pořídit speciální otočná sedadla, nájezdové rampy, zvedáky na nakládání vozíku aj. Rovněž je možné upravit řízení vozidla tak, aby jej uživatel mohl samostatně ovládat i přes své pohybové omezení, např. pouze rukama. Na úhradu nákladů na úpravu vozidla lze využít opět příspěvek na zvláštní pomůcku. Pro jeho získání tedy platí výše uvedená pravidla: spoluúčast žadatele činí 10 % z ceny a uhradit lze náklady maximálně do výše 350 000 Kč.

Více informací: uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-zvlastni-pomucku


Dlouhodobé ošetřovné

Na dávku má nárok pečující osoba, která se rozhodne zajistit péči o svého blízkého v domácím prostředí. Ve chvíli, kdy v rodině vznikne potřeba péče, má pečující osoba nárok čerpat tříměsíční placené volno na to, aby péči mohla zařídit a zorganizovat. Po tuto dobu je zaměstnavatel povinen zachovat pro ni pracovní místo (opatření funguje podobně jako mateřská dovolená). Žádost se podává prostřednictvím zaměstnavatele pečující osoby.


Průkazy pro osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P, parkovací průkaz)

Průkazy opravňují k získání tzv. mimořádných výhod, např. využívání vyhrazených parkovacích míst, bezplatné přepravy MHD, levnější dálkové přepravy vlaky či autobusy aj. V případě přidělení průkazu ZTP/P může některé výhody využívat i průvodce držitele průkazu. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají nárok také na vyšší daňové odpočty a zvýhodnění. V případě průkazu ZTP/P může vyšší daňové odpočty uplatňovat také partner nebo rodič držitele průkazu. 

Více informací, včetně formulářů a aktuálních kontaktních míst, naleznete: uradprace.cz/web/cz/prukaz-ozp

Příspěvek na mobilitu

Pokud bude vám/vašemu blízkému přidělen průkaz ZTP nebo ZTP/P, získáte současně nárok na příspěvek na mobilitu. Ten můžete využít na provoz vlastního automobilu (např. nákup benzínu), na zakoupení jízdenek, využití soukromé přepravy apod. Příspěvek činí 550 Kč měsíčně.

Více informací naleznete: uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-mobilitu


Příspěvek na bydlení a dávky pomoci v hmotné nouzi

Těmito dávkami stát přispívá na náklady na živobytí, bydlení apod. rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy.

Vice informací: uradprace.cz/web/cz/pomoc-v-hmotne-nouzi


Invalidní důchod

Na invalidní důchod mají nárok osoby starší 18 let, jejichž pracovní schopnost je výrazně omezena z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Nárok na přidělení invalidního důchodu má člověk, který se vlivem nepříznivých okolností (úrazu, onemocnění apod.) dostal do stavu, kdy je závislý na péči druhých, nemůže pracovat a zároveň ještě nedosáhl věku pro přidělení starobního důchodu. Invalidní důchod se přiděluje ve třech stupních podle stupně omezení pracovní schopnosti. Vyřízení a přidělení může trvat poměrně dlouho, je proto dobré žádost podat co nejdříve. Žádost se podává u České správy sociálního zabezpečení. 


Podrobnější informace získáte:

  • Pověřený obecní úřad nebo obecní úřad s rozšířenou působností, odbor sociálních věcí – základní informace o možných finančních zdrojích pro pečující osoby a ty, které péči potřebují
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) – přehled a podrobné informace o dávkách pro seniory a osoby se zdravotním postižením: mpsv.cz/web/cz/davky-a-prispevky
  • Úřad práce ČR – informace o dávkách pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, formuláře žádostí: mpsv.cz/web/cz/formulare#statni-socialni-podpora
  • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) – přehled a podrobné informace o invalidních důchodech a dlouhodobém ošetřovném: cssz.cz (sekce Životní situace/Důchody/Invalidní důchod; Životní situace/Nemoc/Dlouhodobé ošetřovné)

Základní rady a tipy pro péči doma najdete tady…